prirodata i az

 

Устав
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ В ЧАСТНА ПОЛЗА
“ Природата и аз”

 

Общи положения
Правен статут

Чл.1.
(1) Фондацията е некорпоративно юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в частна полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Фондацията се учредява със сумата oт 1000 /хиляда/ лв., която се предоставя поравно и безвъзмездно от учредителите Петя Тодорова Пенчева и Кристина Тодорова Пенчева.

Наименование и седалище

Чл.2.
(1) Наименованието на фондацията е “ Природата и аз”.
(2) Седалището на  фондацията е в град София.
(3) Адресът на управление на фондацията е: гр. София, ул. Кирил Ботев 26 Е, вх. Б, ет. 3, ап. 31.
(4) Наименованието на фондацията, седалището и адреса на управление, както и данни за регистрацията, вкл. и БУЛСТАТ номер се поставят върху всички нейни писмени изявления.
(5) Фондацията ще извършва дейност в частна полза.

Цели на фондацията

Чл.3.
„Природата и аз” е неправителствена младежка организация, която има за цел:
Съдействие и насърчаване за положителна промяна в поведенческите порядки на обществото – подобряване културата на хранене, поддържане на добър жизнен тонус, ограничаване на вредните навици, опазване и съжителстване в хармония с околната среда и стремеж към цялостно облагородяване на качеството и продължителността на живота. Обществено популяризаторска дейност за проблеми, възникнали вследствие на неправилно хранене, застоял живот, стрес, вредни навици и все по-замърсената околна среда.
Подпомагане и насърчаване на хора, които желаят да променят начина си на хранене към по-балансиран, природосъобразен и здравословен такъв и необходимостта от това младите да са запознати с факторите предразполагащи хранителните проблеми. Насърчаване здравословния начин на живот, развитие на природосъобразни хранителни навици, както в младите хора на България, така и в тези, в които нездравословната кухня е твърдо заложена.
Съдействие за професионална помощ и подкрепа при преодоляване проблемите на младите хора с наднормено тегло и хранителните разстройства (булимия, анорексия и др.) под формата на социална, правна, образователна, здравна, превантивна и терапевтична дейност; провеждане на мероприятия за благотворителност насочени към подпомагане и насърчаване на хора с хранителни проблеми и здравословни проблеми, предизвикани от небалансирано хранене и нездравословен начин на живот.
Въвличане на младите хора в социални, културни, спортни, туристически образователни, здравно-превантивни, хуманитарни и екологични дейности. Ангажиране вниманието на обществеността и провокиране на гражданската инициативност за разрешаването на проблемите с нездравословния живот и  безразборните хранителни навици на модерното общество и последствията от тях.
Подпомагане популяризацията на правилният и балансиран начин на хранене и живот сред българското общество. Популяризиране и утвърждаване на концепцията за устойчиво организирани производствени зони и дистрибуционни канали на регулирани и природосъобразни храни и култури, изграждане на спортни съоръжения и пространства, оптимизиране и развитие на градската среда с цел подобряване на условията за живот в нея.
Установяване на контакти с български и чуждестранни фирми, които биха желали да съдействат за постигане целите на фондацията, установяване на контакти със сходни по дейност и мисия регионални и световни фондации, сдружения и организации за изграждане на съюз, който да помогне за по-бързото постигане на целите, които въпросните са си поставили.

Чл.4.
(1) За постигане на своите цели фондацията осъществява следните дейности:
1.Организира проучването на проблемите, свързани с природосъобразно и балансирано хранене, здравословен начин на живот, екологично образование и подпомагане и мотивиране на хора решени да подобрят здравословното си състояние, насърчаване на физическата и умствена активност като основна част от здравословния и дълголетен живот.
2.Набира и обработва информация, свързана с целите на фондацията.
3.Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията.
4.Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието.
5.Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията.
6.Извършва разяснителна и пропагандна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.
7.Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
8.Участва и съдейства в проекти на правителството в области, сходни с целите на фондацията.
9. Организира дейности свързани с образованието, спорта и свободното време, социални дейности, индивидуални консултации и лекции на психолози, диетолози и други специалисти.
10. Повишаване на информираността и обществената подкрепа за хора с вредни за тях и обществото навици, нездравословен и застоял начин на живот, хора с хранителни разстройства, наднормено тегло, както и хора с небалансирано хранене.
(2) За постигане на своите цели фондацията може да участва и във всякакви други дейности, разрешени от закона.
(3) За постигане на своите цели фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: сделки с интелектуална собственост, в това число сключване на авторски и лицензионни договори, организиране на конференции, семинари, викторини в страната и чужбина, като използва приходите от тази дейност за постигане целите на фондацията.

Имущество. Набиране на средства
Имущество

Чл.5.
(1)Имуществото на фондацията се състои от:
1.Дарения, завещания и други пожертвования;
2.Приходи от стопанисване имуществото на фондацията;
3.Приходи от стопанската дейност на фондацията;
4.Други източници, разрешени от закона.
(2)Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Набиране на средства

Чл.6.
(1)Средствата за дейността на фондацията се набират от даренията, завещанията и другите, разрешени от закона източници, направени от местни и чужди физически и юридически лица, както и от стопанската дейност на фондацията.
(2)Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или учредителния акт и целите на фондацията не се приемат.
(3)Лицата, предоставили средства на фондацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд, или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване.

Финансиране на дейността
Източници на финансиране

Чл.7.
Дейността на фондацията се финансира от приходите от имуществото, от стопанската дейност и от целево направените дарения и други източници от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Управление на финансовите средства

Чл.8.
За съхраняване и увеличаване на имуществото си фондацията:
1.Прави вложения в банкови депозити и ценни книжа;
2.Участва съвместно с други лица и/или образува самостоятелно търговски дружества.
3.Придобива недвижими имоти и ограничени вещни права, права върху движими  вещи, вземания, като самата фондация не извършва стопанска дейност.

Устройство, управление и представителство
Устройство

Чл.9.
(1)Фондацията има управителен орган в лицето на Председател:
Петя Тодорова Пенчева

(2)По решение на Председателят могат да бъдат създавани помощни структури, които да подпомагат дейността на фондацията - експертни помощни структури, които да подпомагат дейността на фондацията - експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и др., чиито вид и състав се назначава от него.
(3)За себе си учредителите запазват правата по чл.13.

Управителен орган

Чл.10.
(1)Председателят на фондацията е управителен орган, който се избира от учредителите.
(2)Мандатът на Председателя не се ограничава със срок.

Чл.11.
(1)В случай, че Председателят не е учредител, той може да бъде освободен  и преди изтичане на неговия мандат без предизвестие, когато се установи, че действа против интересите на фондацията.
(2)Председателят може да бъде освободен без предизвестие от учредителите преди изтичане на неговия мандат и поради обективна невъзможност, свързана със заболяване, отсъствие и др., за изпълнение на неговите задължения.

Представителство

Чл.12.
Фондацията се представлява от Председателят.

Запазени права

Чл.13.
(1)За себе си учредителите запазват правото:
1.Да изменят и допълват учредителния акт (устава) на фондацията.
2.Да избират и освобождават Председателя на фондацията / в случай, че не е учредител/ по всяко време, когато обстоятелствата налагат това, както и да извършва цялостни проверки на дейността на фондацията.
3.Да вземат решение за преобразуване и прекратяване на фондацията.
4.В случай на прекратяване на фондацията, действат като ликвидатори.
5.Да получат след ликвидация при прекратяването на фондацията, цялото нейно налично имущество.
6.Да вземат решение за разходване на акумулираните от фондацията средства, в съответствие с целите и дейностите на фондацията
7.Да ръководят и контролират действията по разпореждане с имуществото на фондацията при спазване на учредителния акт
(2)В случай, че учредителите починат, бъде обявени за отсъстващи или поставени под запрещение, то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от тях трето лице или ако такова не е определено върху техните наследници.

Правомощия на Председателя

Чл.14.
(1)Председателят на фондацията:
1.Ръководи и организира работата на фондацията.
2.Организира набирането на средства за дейността на фондацията.
3.Организира стопанисването на имуществото на фондацията.
4.Представлява фондацията.
5.Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на фондацията.
6.Решава други въпроси, които в съответствие с учредителния акт са му възложени.
7.Взема решение за разходване на акумулираните от фондацията средства, в съответствие с целите и дейностите на фондацията, като му се даде това право от учредителите.
8.Ръководи и контролира действията по разпореждане с имуществото на фондацията при спазване на учредителния акт, като му се даде това право от учредителите.
9.Взема решения по всички други въпроси, отнасящи се до дейността на фондацията, с изключение на тези, за които учредителите не са запазили си правата по чл.13.

Правомощия на помощните органи

Чл.15.
Правата и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори, в зависимост от вида и функциите им.

Срок и прекратяване и ликвидация на фондацията
Срок

Чл.16.
Фондацията не се ограничава със срок.

Прекратяване

Чл.17.
(1)Фондацията се прекратява с решение Управителния орган.
(2)Фондацията не се прекратява при смърт на учредителите.

Ликвидация

Чл.18.
(1)При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.
(2)Ликвидацията се извършва от Учредителите.

Имущество след ликвидация

Чл.19.
(1)Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се осъществява съобразно правилото на чл.13. от учредителния акт.
(2)Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация, отговарят за задълженията на фондацията до размера на придобитото.

Заключителни разпоредби

Чл.20.
За всички неуредени в този учредителен акт (устав) въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.